Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Breturkartet for 2019-sesongen er klart

Pål Gran Kielland

Sidan 1992 har “Breturkartet” fungert som ein dugnad for å formidle føringsmoglegheiter på fleire av Jostedalsbreens armar, og på andre brear i Nasjonalparken. Dette er ei brosjyre med informasjon om faste føringsturar, om ulike breførarlag, om trygg ferdsel på bre, om Jostedalsbreen Nasjonalpark, verneverdiar og besøkssenter, og kor du finn turistinformasjon i området kring den største breen på det Euorpeiske fastlandet.

Det er mange storslegne moglegheitar for breføring i Jostedalsbreen Nasjonalpark. Foto: Norsk Bremuseum.

Norsk Bremuseum tok i 1992 initativ til eit prøveprosjekt i felles presentasjon av tilboda om breføring kring Jostedalsbreen. Den gongen var prøveprosjektet eit samarbeid mellom Den Norske Turistforening/Bregruppa, Fjærland idrettslag, Indre Sunnfjord Turlag, Jostedalen Breførarlag, Norsk Bremuseum, Sogn og Fjordane turlag/Fjellsportgruppa, Stryn Fjell- og breførarlag, Anders Øygard/Flatbrehytta, Sogn og Fjordane reiselivsråd og forvaltinga av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Norsk Bremuseum har heile tida vore ansvarleg utgjevar av Breturkartet. Ellen Jepson har stått for grafisk design i alle desse åra.

Utsnitt frå Breturkartet i 1992.

Utsnitt frå Breturkartet i 1992.

I dag er fleire av dei same aktørane med i samarbeidet, men mange andre har også blitt med. Dei tre besøkssentra til Jostedalsbreen Nasjonalpark; Norsk Bremuseum i Fjærland, Breheimsenteret i Jostedalen og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Oppstryn. Destinasjonsselskapa Visit Sognefjord, Visit Nordfjord og Sunnfjord Utvikling er også med. Av breførarlag har vi Bre og Fjell, Briksdal Adventure, Fjord Active, Fjærland Guiding, Ice Troll, Jostedalen Breførarlag, Norgesguidene og Sogn og Fjordane Turlag. Forvaltinga av Jostedalsbreen Nasjonalpark er den bidragsytaren som gjev mest i økonomisk stønad.

Det har vore og er framleis eit godt samarbeid og interesse for å halde fram med utgjevingane av denne brosjyren, som i desse dagar skal delast ut i kjerneområdet kring Jostedalsbreen. Vi vonar at det vert ein god sesong for trygge breturar i 2019, og vi takkar alle som har vore med på denne dugnaden i snart 30 år.

Breane minkar i 2018

Pål Gran Kielland

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten målar frontposisjonen på to brear i Jostedalsbreen Nasjonalpark. Målingane viser at dei trekk seg attende i 2018.

Fronten av Vetle Supphellebreen 11. oktober 2018.

Fronten av Vetle Supphellebreen 11. oktober 2018.

Frontposisjonsmålingar

Etter å ha rykka fram dei siste tre åra skulle Vetle Supphellebreen trekke seg attende i 2018. Resultatet vart -6 meter. Heilt sidan Norsk Bremuseum tok opp att målingane i 2011, så har breen heldt seg relativt stabil når det gjeld frontposisjonen. Breen vart også overvaka i perioden 1899-1944 og trakk seg då nesten 450 meter attende.

Haugabreen i byrjinga av oktober 2018.

Haugabreen i byrjinga av oktober 2018.

Den andre breen som får målt frontposisjonen er Haugabreen i Jølster. Den minka med 16 meter i 2018, og har totalt trekt seg 69 meter attende sidan vi starta å måle breen i 2013. I dei seinare åra har stadig meir vatn kome til syne kring fronten av breen. På sikt kan det bli vanskar med å koma seg tørrskodd opp på breen for dei som skal på brevandring.

Bøyabreen 1. oktober 2018.

Bøyabreen 1. oktober 2018.

I tillegg vert dei meir kjende brearmane, Bøyabreen og Store Supphellebreen, også overvaka ved at det vert teke bilete kvart år. Bresmeltinga gjer at frontposisjonsmålingar er vanskelege å gjennomføre, men fotografering av breane gjer at ein likevel kan dokumentere utviklinga deira.

Meir informasjon om frontposisjonmålingar og andre bremålingar, finst på NVE sine heimesider om bredata. Der kan du lesa at breane i Noreg minka kraftig i 2018, kor til dømes Engabreen i Nordland trakk seg heile 140 meter attende og Nigardsbreen smelta 81 meter.

Brear og klima

Den varme sommaren tæra hardt på Jostedalsbreens snø- og ismassar i 2018. Breane har, sidan framrykka på slutten av 1990-talet, i over 20 år trekt seg attende. Dette er ein del av den langsiktige trenden med minkande brear i eit stadig varmare klima. I fylgje Verdas Meteorologiorganisasjon (WMO) ligg 2018 an til å bli blant dei varmaste åra som nokon sinne er registrert på kloden sidan temperaturmålingane starta på midten av 1800-talet.

Breane er mellom anna vårt viktigaste vassreservoar. Heile 70 % av alt ferskvatnet på jorda er lagra i form av is, og breane utgjer såleis ei stabil vassforsyning til mange folk. Dessutan er breane rundt om i verda eit av våre beste klimaarkiv.

Besøk Norsk Bremuseum i haustferien

Pål Gran Kielland

Norsk Bremusuem held ope kvar dag i oktober frå 10:00 til 16:00.

Museet passar for alle aldersgrupper og er særs spennande for born. Vi kan nemne panoramafilmen om Jostedalsbreen av Ivo Caprino, den interaktive klimautstillinga der du kan oppleve både “the big bang” og ei istid, og resten av utstillinga. Heilt inst i museet kan du til og med gå ein liten tur “under breen”.

IMG_2469.JPG

I tillegg har vi ein kafé kor vi kan by på kaffe, te, kakao og vaflar. Vi har også suvenirbutikk og gratis parkering for våre gjester. For dei som treng å lade elbil så har vi ein Grønn Kontakt-ladestasjon ved parkeringsplassen.

Prisane er 125,- for vaksne, 60,- for born og 280,- for familie. For gruppeprisar (over 10 personar), kontakt oss gjerne.

Velkomne til Fjærland og Norsk Bremuseum i haustferien! :)

Utvida opningstider i september

Pål Gran Kielland

I september utvidar vi opningstidene frå 10:00 - 16:00 til 09:00 - 19:00. Auka besøkstal gjer at sesongen vert lengre, både om våren og om hausten.

Dette er særs gledeleg for oss sidan vi ynskjer å spreie kunnskap om brear og klima til stadig fleire besøkande - både gamle og nye gjester!

Gledeleg seinsomarhelsing frå gjengen hjå Norsk Bremuseum i Fjærland!