Norsk Bremuseum
6848 Fjærland

Tel: +47 57 69 32 88
Mobil: +47 97 68 02 28
Fax: +47 57 69 32 87

E-mail: post@bre.museum.no

Facebook

Fjærlandsfjorden 13
Fjærland
Sogn og Fjordane

+47 57 69 32 88

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten, eit opplevingsmuseum om brear og klima for heile familien. Norsk Bremuseum ligg i Fjærland  i Sogndal kommune, og er eit offisielt Nasjonalparksenter for Jostedalsbreen.

Nytt

Kva skjer? Her finn du siste nytt om aktuelle ting ved Norsk Bremuseum, om brear og klima, eller om lokale saker innan reiseliv og guiding.

Filtering by Tag: Ledig stilling

Ledig stilling som direktør ved Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Pål Gran Kielland

Ved Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten i Fjærland er det ledig stilling som direktør med tilsetjing 15. mars 2020.

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten er ei privat stifting oppretta av Den Norske Turistforening, International Glaciological Society, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitutt, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Stiftinga si verksemd omfattar naturvitskaplege og kulturhistoriske fagfelt. Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten skal samle, skape og spreie kunnskap om brear og klima. Museet syner samspelet i naturen og mellom natur og menneske gjennom avansert filmteknikk, interaktive modellar og eksperiment med ekte bre-is og har sidan opninga i 1991 markert seg nasjonalt og internasjonalt som nyskapande innan kunnskapsformidling.

Norsk Bremuseum er eit offentleg godkjent nasjonalparksenter, med særskilt informasjon om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Bremuseet ligg i Fjærland, Sogndal kommune. Bremuseet hadde i 2018 vel 82.000 besøkande. Desse er hovudsakleg individuelt reisande, bussturister og skuleklassar. I 2018 utgjorde nordmenn 11 prosent og grupper 67 prosent av dei besøkande. Bremuseet arbeider kontinuerleg med synleggjering i marknaden, både med deltaking på reiselivsmesser, på museet sine heimesider og i sosiale media. I tillegg har museet godt marknadsførings-samarbeid med Visit Sognefjord og Fjord Norge.

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten har fire heilårstilsette, til saman 3,25 årsverk. I sommarsesongen er det i tillegg om lag 10 deltidstilsette. I 2018 var det til saman 6 årsverk ved museet. Bremuseet har ei eiga fulltidsstilling som fagansvarleg og museet har nær kontakt med fagfolk i inn- og utland.

I tillegg til dagleg leiing og økonomiforvalting skal direktøren særleg arbeide med utovervende oppgåver, marknadsføring, samt informasjon til besøkande, reiselivsverksemder og ulike interessegrupper. Vidareutvikling av museet vil vere ein vesentleg del av direktøren sine arbeidsoppgåver. Bremuseet har solid økonomi.

Frå vinteren 2021/22 skal Hurtigruten byrje med anløp i Fjærland gjennom vintersesongen. Stoppet i Fjærland skal vare ein heil dag og passasjerane skal mellom anna besøke Bremuseet. Dette vil føre til utvida drift ved museet.

Den som vert tilsett bør ha utdanning og røynsle innan administrasjon, leiing, økonomi og reiseliv. Søkjarar med høgare utdanning frå høgskule og/eller universitet, med gode språkkunnskapar både skriftleg og munnleg, er pliktoppfyllande, serviceinnstilt, kontaktskapande og har gode leiareigenskapar vert føretrekte. Det vert dessutan sett på som ein fordel at den som vert tilsett har lokal tilknyting og fast bustad i nærområdet til Bremuseet.

Løn etter avtale.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved styreleiar Atle Nesje, tlf. 91392574, nestleiar i styret Siri Hatlen, tlf. 91744863 og direktør John Brekke, tlf. 97680228.

Søknaden skal sendast elektronisk (e-post) til styreleiar Atle Nesje (atle.nesje@uib.no) med kopi til nestleiar i styret Siri Hatlen (siri.hatlen@gmail.com) og direktør John Brekke (john@bre.museum.no) innan 20. oktober 2019.